Systemy plików

Systemy plików

4 października 2018 0 By Paweł

Wstęp


System plików opisuje metody oraz struktury danych, które używane są przez system operacyjny celem zapisywania informacji o plikach oraz ich zawartościach na odpowiedniej partycji. Innymi słowy, jest on sposobem organizacji plików na dysku. Terminu tego używa się także, jeśli chodzi mamy na myśli daną partycję, czy dysk, może być on, zatem mylący. Różnice pomiędzy dyskiem twardym, partycją, a systemem plików są bardzo istotne. Niektóre programy pracują opierając się o sektory dysku twardego, są to najczęściej programy, które tworzą systemy plików. Jeżeli w polu działania tych programów znajdzie się jakiś system plików, może on ulec uszkodzeniu lub może zostać całkowicie wymazany. Większość spotykanych programów pracuje w oparciu o istniejący na danej partycji określony system plików, programy te nie są w stanie pracować na partycjach zawierających dość egzotyczne systemy plików, albo na partycjach zawierających błędy w systemie plików. Zanim użyjemy danej partycji albo dysku twardego jako system plików, należy go odpowiednio przygotować do tego zadania tworząc właściwe struktury. Cały proces przygotowywania jest nazywany tworzeniem systemu plików.
Większa część systemu plików, która jest używana przez systemy oparte na jądrze Unixowym jest bardzo podobna do siebie zarówno pod względem budowy jak i funkcjonalnie. Poszczególne partycje Unikowe często różnią się od siebie szczegółami. Do wspólnych pomysłów, które wykorzystywane są w każdym systemie należą i-węzeł, superblok, blok danych, blok pośredni oraz blok katalogu. W superbloku zawarte są informacje dotyczące systemu jako całości, na przykład znajdziemy tam informacje o rozmiarze, którego wartość dokładna zależy właśnie od użytego systemu plików. I-węzeł posiada wszelkie informacje o danym pliku, poza jego nazwą. Nazwa pliku jest przechowywana w katalogu, wraz z numerem odpowiedniego i-węzła. Wpisy w katalogu zawierają liczbę i-węzłów plików oraz nazwę. W i-węźle przechowywane są numery bloków danych, w których zawarty jest dany plik. Dzięki automatycznej alokacji miejsca mamy możliwość przechowywania tylko niewielkiej liczby numerów, gdy jednak zajdzie taka potrzeba dodatkowa przestrzeń zostanie alokowana dynamicznie. Bloki alokowane w sposób dynamiczny nazywane są bezpośrednimi. Aby znaleźć określony numer bloku danych trzeba znaleźć pierwszy pośredni blok.
Unixowe systemy plików pozwalają zazwyczaj na tworzenie dziur w plikach, które tworzone są przy pomocy Iseek. Tworzenie dziur polega na tym, że system udaje, że na danym miejscu występuje zero, jednak nie zajmuje ono żadnej przestrzeni dyskowej. Do sytuacji takiej często dochodzi, jeżeli mamy do czynienia z niewielkimi binariami, bazami danych oraz bibliotekami dzielonymi Linuxa. Dziury są przechowywane przez celowe zapisanie odpowiednich wartości w polu i-węzła lub adresu bloku pośredniego. Adres ten oznacza, że w danym pliku znajduje się dziura. Dziury pełnią całkiem pożyteczną funkcję, przykładowo dzięki użyciu dziur rozmiar tych samych plików na dysku zmniejszył się, w stosunku do pierwotnej wielkości 100MB, o 2MB. Przykładowy system zawierał niewielką ilość programów oraz nie zawierał baz danych.

Ext2

Ext2 jest skrótem od nazwy Second Extended File System, co po Polsku oznacza drugi rozszerzony system plików. Autorem pierwszej wersji tego systemu plików był Remy Card związany z Universite Pierre et Marie Curie w Paryżu. Wersja alfa tego systemu, którą wspomniany człowiek stworzył w styczniu roku 1993, powstała jako zwykłe rozszerzenie systemu plików Extfs, który miał być następcą pierwszego systemu plików zastosowanego w Linuxie – Minixa. W obecnej chwili Ext2 stał się najczęściej używanym systemem plików w systemie Linux. Jeszcze do niedawna Ext2 był domyślnym systemem plików w wielu dystrybucjach Linuxa. System Ext2 zaprojektowano, uwzględniając możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności w przyszłości wraz z zachowaniem wstecznej kompatybilności, z czego na pewno korzystały osoby, które są odpowiedzialne za rozwój tego systemu. Efektem prac nad Ext2 jest powstanie wielu rozszerzeń oraz niewielkich usprawnień.
Zalety systemu Ext2:

 • Wsparcie dla wszystkich elementów Unixowych systemów plików, takich jak pliki specjalne, prawa dostępu, dowiązania symboliczne.
 • Wysoka wydajność, która zapewniana jest dzięki mechanizmowi przeciwdziałającemu fragmentacji danych – jest to możliwe dzięki przydzielaniu bliskich bloków oraz dzięki prealokacji.
 • Wydajny mechanizm dowiązań symbolicznych.
 • Jest to system dobrze przetestowany i stabilny, tak samo solidny jest program używany do naprawiania tego systemu noszący nazwę e2fsck.
 • Odpowiednio zdefiniowany sposób na dodawanie rozszerzeń.
 • Jest niezależny od systemu operacyjnego, który jest na nim zainstalowany – każde pole wielobajtowe zapisane jest w standardzie Littre – endian.
 • Rozmiar maksymalny pojedynczej partycji wynosi 4TB, natomiast rozmiar maksymalny pojedynczego pliku jest równy 2GB. Plik może mieć nazwę o maksymalnej długości wynoszącej 255 znaków.
 • Obsługuje dziurawe pliki, w których bloki nieużywane nie zostaną przydzielone.
 • Możliwość automatycznego sprawdzenia systemu w wyniku stwierdzenia awarii lub, co jakiś czas.
 • Wady systemu Ext2:
 • Niewielka efektywność obsługi katalogów, chociaż dzięki użyciu pamięci podręcznej może ona ulec znacznej poprawie.
 • Niska wydajność w przypadku dużej ilości bardzo małych plików, rzędu kilkuset bajtów. Dostęp do nich jest stosunkowo wolny, a alokacja pociąga za sobą duże straty.
 • W przypadku nieprawidłowego zamknięcia systemu sprawdzenie systemu plików trwa bardzo długo.

Partycja, która sformatowana jest w systemie plików Ext2 może być podzielona na bloki o rozmiarach 1024, 2048 albo 4096 bajtów. Niektóre architektury umożliwiają zastosowanie rozmiaru bloku nawet 8192 – bajtowego. Kolejne bloki są połączone ze sobą w grupy, których rozmiar jest zależny od odpowiednio wybranego rozmiaru bloku. Dzięki podziałowi na grupy zwiększona jest lokalność danych mająca związek z pojedynczym plikiem, a więc przyspieszony jest dostęp do nich. Podczas tworzenia systemu plików grupy ustalane są statycznie. Oryginalna wersja Ext2 wymagała, aby w każdej grupie znalazł się superblok, który opisywałby cały system plików, a także deskryptory grup, które opisywałyby sumaryczne dane o wszystkich grupach. Rozwiązanie takie miało na celu przyspieszenie dostępu do informacji oraz miało zabezpieczyć istotne dane przed awarią dysku. Nowsze wersje systemu przyniosły ze sobą możliwość pomijania kopii w niektórych grupach, zmniejszając w ten sposób ilość marnowanego miejsca na dysku. W nowym rozwiązaniu kopie superbloków oraz deskryptorów grup znajdują się jedynie w blokach o numerach 0,1, a także w tych będących potęgami liczb 3,5 i 7. Oprócz superblok i deskryptorów grup, które są identyczne w strukturze całego dysku, w skład każdej grupy wchodzą:

 • Bitowa mapa bloków – zajmuje ona pojedynczy blok, którego każdy bit odpowiada pojedynczemu blokowi danej grupy. Ustawiony bit oznacza, że dany blok jest zajęty.
 • Bitowa mapa i-węzłów, która opisuje zajętość i-węzłów w ramach danej grupy.
 • Tablica i-węzłów, którą tworzą bloki, w ramach, których są przydzielane metryki plików – i-węzły. Ilość i-węzłów w danej grupie jest ustalana statycznie w czasie tworzenia systemu plików.

Autorom systemu Ext2 przyświecało stworzenie bezpiecznego i solidnego systemu, który jednocześnie byłby bardzo szybki. Aby osiągnąć ten cel, zrezygnowano ze stosowania jako struktur danych b-drzew. Powołując się na autorów skutki awarii w momencie operacji równoważenia drzewa byłyby bardzo trudne do naprawienia. Ext2 posiada cechy, które w znacznym stopniu ułatwiają okresową kontrolę poprawności tego systemu oraz dokładność jego naprawy po stwierdzeniu awarii. System plików Ext2 umieszcza w superblok specjalną sygnaturę, która określa, czy system prawidłowo domontowano. Dzięki tej sygnaturze, podczas ładowania systemu operacyjnego istnieje możliwość sprawdzenia, czy system plików na danej partycji wymaga sprawdzenia, czy wymontowano go poprawne i istnieje pełna spójność danych. Ext2 przechowuje również w superblok daty ostatnich sprawdzeń systemu plików, a także ilość montowań, które upłynęły od ostatniego sprawdzenia. Można wymusić sprawdzanie automatyczne poprawności danego systemu plików, co pewną liczbę montowań. W tym celu należy odpowiednio ustawić wartość pola s_max_mnt_count znajdującego się w superblok. Stała domyślna EXT2_DFL_MAX_MNT_COUNT jest równa 20. Sprawdzanie poprawności może również być zautomatyzowane pod względem czasu. Aby system był sprawdzany, co interesujący nas okres czasu, wystarczy ustawić odpowiednią wartość w polu s_checkinterval należącym do superbloku, domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Ext3

Trzeci rozszerzony format plików wziął swój początek od formatu Ext2. Stworzył go w roku 1999 Stephen Tweedie pracując nad dystrybucją Red Hat. Podstawową cechą, która różni te dwa systemy plików jest użyty mechanizm księgowania, zwany journalingiem. Wprowadzono go, aby skrócić czas wstawania systemu po zaistniałej awarii. Oprócz tego wprowadzonych zostało kilka istotnych usprawnień, które wcześniej były dostępne jako łaty przeznaczone dla systemu plików Ext2. Mając na uwadze, że system ten zawiera prawie wszystkie cechy swojego poprzednika, warto wyróżnić dodatkowe możliwości, jakie stwarza stosowanie Ext3:

 • Mechanizm journalingu, czyli mechanizmu księgowania, który zwiększa bezpieczeństwo całego systemu dzięki niepodzielności informacji. Jego główną zaletą jest znaczne skrócenie czasu sprawdzania systemu plików po niepoprawnym domontowaniu.
 • Indeksowanie katalogów, które w znaczny sposób zwiększa wydajność systemu plików przy dużej ich ilości.
 • Synchroniczny zapis, który działa w najnowszych wersjach systemu plików Ext3 nawet ponad 10 razy szybciej, w stosunku do zapisu z systemu Ext2. Dotyczy to zapisu do plików zwykłych.

Celem przyświecającym autorowi systemu Ext3 było nie tworzenie go od nowa, tylko jak najlepsze usprawnienie systemu plików Ext2. Dzięki takiemu potraktowaniu sprawy warto wymienić zalety, jakie zyskali dzięki temu użytkownicy Linuxa:

 • Można montować system Ext3 jako system Ext2, o ile został one w poprawny sposób domontowany. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze możliwości montowania systemu Ext2 jako systemu Ext3, jednak opcja ta ma być udostępniona w najbliższej przyszłości.
 • Można korzystać z dużej ilości programów narzędziowych sprawdzonych w przypadku systemu plików Ext2, przykładem tutaj jest chociażby program fcsk.
 • Istnieje możliwość bezpiecznej oraz łatwej migracji z systemu plików Ext2 do systemu Ext3 przy pomocy programu o nazwie tune. Operacja taka nie wymaga nawet odmontowania partycji z określonym systemem plików na czas konwersji.
 • Stabilność, przewidywalność oraz uniknięcie wielu błędów.
 • Zaufanie szerokiego grona użytkowników.

Jeszcze do niedawna Ext2 był podstawowym systemem plików używanym w stacjach roboczych. Wybierano go również jako system plików serwerowych, główne ze względu na jego wysoką stabilność, odpowiedni pakiet narzędziowy oraz długą obecność na rynku. Był on z powodzeniem wykorzystywany na bardzo dużych serwerach obsługujących w danej chwili ogromne ilości informacji. Z biegiem czasu użytkownikom korzystającym z tego systemu plików zaczął doskwierać brak journalingu a także niska wydajność w przypadku dużej ilości plików, których to wad nie posiadały nowo powstałe systemy plików. Ext3 uznaje się za ewolucyjne rozwinięcie systemu plików Ext2, które oferuje renomę oraz stabilność poprzednika a także garść cech dodatkowych, pozwalających umieścić go w gronie nowoczesnych systemów plików. Ext3 na dzień dzisiejszy wydaje się być idealnym systemem plików przeznaczonym dla stacji roboczych oraz domowych komputerów. Opinię tę propaguje firma RedHat, która używa Ext3 jako domyślnego systemu plików w swojej dystrybucji Linuxa. Gwarantem ciągłego wsparcia firmy RedHat dla systemu Ext3 jest fakt, że sam autor tego systemu pracuje w tej firmie. Biorąc pod uwagę indeksowanie katalogów oraz wydajny i stabilny mechanizm księgowania, system Ext3 poleca się również jako system plików przeznaczony dla serwerów. Na dzień dzisiejszy system Ext3 nie jest wykorzystywany w następujących zastosowaniach:

 • W serwerach pocztowych, ponieważ wymagają one bardzo szybkiego synchronicznego zapisu w odpowiednich strukturach katalogowych, którego mechanizmu system plików Ext3 jeszcze w pełni nie wspiera.
 • W serwerach operujących na dużej ilości małych plików, w których wykorzystuje się systemy plików takie jak reiserfs oraz xfs. Dzieje się tak dlatego, że cechują się one większą wydajnością oraz lepszym wykorzystaniem przestrzeni dyskowej. Dzięki słabej skalowalności idealnie nadają się one jako systemy plików do bardzo szybkich serwerów.

NFS

Skrót NFS wziął się od angielskiego terminu Network File System, co oznacza Sieciowy System Plików. Umożliwia on współdzielenie katalogów oraz plików przez różnych użytkowników znajdujących się w obrębie jednej sieci. Dzięki systemowi NFS mamy możliwość dostępu do katalogów oraz plików znajdujących się w sieci na takich samych zasadach jakbyśmy pracowali na systemie plików znajdującym się na dysku twardym naszego komputera. Do najważniejszych zalet systemu NFS należą:

 • W przypadku, gdy współdzielone dane mogą być pobierane przez sieć z określonego serwera, stacje robocze znacznie oszczędzają na zajętości swojej przestrzeni dyskowej.
 • Nie ma potrzeby, aby każdy z użytkowników miał osobny katalog domowy na każdej z maszyn znajdujących się w sieci, jeśli zechce pracować na innej z nich. Katalog home może zostać ustawiony na serwerze z systemem plików NFS, dzięki czemu stanie się on osiągalny przez sieć lokalną.
 • Również urządzenia służące do archiwizacji danych, jak pamięci typu FLASH, napędy CD-ROM oraz DVD-ROM, mogą być z powodzeniem współdzielone przez inne maszyny znajdujące się w sieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest redukcja wymiennych napędów znajdujących się w sieci.

System plików NFS składa się, co najmniej z dwóch części: jednej stacji klienckiej oraz serwera. Poszczególni klienci mają swobodny dostęp do plików przechowywanych na serwerze. Aby było to możliwe do wykonania w rzeczywistości niezbędnym staje się uruchomienie następujących procesów:

 • nfsd – jest to demon, który obsługuje zapytania pochodzące od klientów systemu NFS.
 • mountd – jest to demon montujący system plików NFS, który troszczy się o przesyłane do niego zapytania.
 • portmap – demon mapujący porty, za pomocą którego klient NFS może sprawdzić, który port serwera używany jest przez system plików NFS.

Klient również posiada możliwość uruchomienia demona związanego z system NFS. Nazywa się on nfsiod i używany jest do obsługi zapytań przychodzących z serwera NFS. Chociaż uruchomienie nfsiod nie jest konieczne, uzyskuje się przy nim lepsze osiągi.
System plików NFS posiada wiele praktycznych zastosowań. Niektóre z nich zostały opisanych poniżej:

 • Można ustawić kilka maszyn tak, by współdzieliły się ze sobą napędem DVD lub innym nośnikiem informacji. Jest to o wiele tańsza metoda od metod tradycyjnych. Pomaga ona zainstalować oprogramowanie na większej ilości komputerów jednocześnie.
 • W przypadku dużych sieci, rozsądnym rozwiązaniem może stać się skonfigurowanie serwera NFS oraz umieszczenie w nim katalogów /home. Dzięki temu poszczególni użytkownicy będą mieli cały czas ten sam katalog /home, niezależnie od tego, z którego komputera zalogują się do systemu.
 • Większa ilość maszyn może posiadać współdzielony katalog /usr/ports/distfiles. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba wielokrotnie pobierać pliki z Internetu w momencie, gdy chcemy zainstalować to samo oprogramowanie na większej ilości maszyn.

ISO 9660

ISO 9660 jest ogólnie przyjętym, międzynarodowym standardem zapisu danych cyfrowych na płycie CD. Płyty nagrane przy użyciu tego systemu mogą być bez przeszkód odczytane na każdej platformie sprzętowej. Przykładowo, aby sprawdzić czy nasz Mac obsługuje ten standard wystarczy znaleźć w folderze System:Extensions, przy pomocy Command-I pozycję ISO 9660 File Access. Jeżeli zobaczymy wersję 5.0 lub wyższą, nasz system powinien bez problemu odczytać płytę nagraną w standardzie ISO 9660. Definicja opisywanego standardu zawiera trzy różne metody zapisu danych na płytach CD. Są to tak zwane poziomy:

 • Poziom1, który w największym stopniu ogranicza dowolność zapisu informacji. Wymaga on, aby każdy plik był zapisany jako ciąg bajtów bezpośrednio po sobie następujących. Żaden plik nie może zostać podzielony, a nazwa pliku i katalogu może składać się maksymalnie z 8 znaków nazwy i 3 znaków rozszerzenia. Maksymalna dopuszczalna głębokość katalogu wraz z podkatalogami wynosi 8.
 • Poziom 2, którego jedyne wymaganie dotyczy konieczności zapisu plików jako jednego ciągu bajtów bezpośrednio po sobie następujących. Płyty, które są nagrane w standardzie drugiego poziomu mogą być nieczytelne w niektórych systemach, na przykład w starszych wersjach systemu MS-DOS.
 • Poziom 3, z którym nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące dowolności zapisu fizycznego danych na płycie. Jest on użyteczny w przypadku nagrywania pakietowego, głównie ze względu na brak ograniczenia dotyczącego fragmentacji plików.

ReiserFS

ReiserFS to system plików tworzony na zasadzie open – source dla systemu operacyjnego Linux. Nie byłby on w stanie rozwinąć się do takiego stopnia zaawansowania jak obecnie, gdyby nie wsparcie wielu firm informatycznych. Przy tworzeniu tego systemu jego autorom towarzyszyło założenie stworzenia systemu plików bardzo efektywnego, który można byłoby wykorzystywać, tak w stacjach roboczych, jak i na serwerach.
Do podstawowych cech ReiserFS należą:

 • Fast journaling – dzięki czemu minimalizowany jest czas sprawdzania integralności dysku, który musi być dokonany po każdym nieprawidłowym odmontowaniu danej partycji.
 • Użycie szybkich zbalansowanych drzew, dzięki czemu poprawiona jest efektywność korzystania z katalogów zawierających bardzo duże ilości plików.
 • Efektywność w wykorzystaniu miejsca, polegająca na upchaniu dużej ilości małych plików w ramach jednego bloku.

Kwestia wyrównania plików do granic poszczególnych bloków pociąga za sobą następujące efekty:

 • Minimalizacji ulega liczba bloków przeznaczona dla jednego pliku, co jest zaletą szczególnie docenianą, jeśli chodzi o duże pliki, do których odwoływanie następuje w mało lokalny sposób.
 • Marnowaniu ulega przestrzeń bufora i dysku, ponieważ przechowywane są bloki całe, nawet te które nie są do końca zapisane.
 • Marnowany jest czas operacji wejścia / wyjścia przeznaczony na ściąganie całych bloków, pomimo tego, że nie muszą być one do końca zapisane.
 • Zwiększeniu ulega średnia ilość bloków, które są potrzebne do poszczególnych plików w danym katalogu.
 • Istotna staje się prostota kodu.

System ReiserFS przechowuje nazwy plików, jak i same pliki w zrównoważonym drzewie. Niewielkie pliki, i-węzły, katalogi oraz końce plików dużych rozmiarów są upakowane w sposób bardzo efektywny, co zapewnia odejście od wyrównywania każdego pliku do bloku oraz i-węzła o stałym rozmiarze. Większe pliki są przechowywane w węzłach niesformatowanych, które są przyłączone do drzewa, bez możliwości przeniesienia w algorytmach balansujących drzewo. System ReiserFS używa drzew B+. Drzewa B+ różnią się od drzew B- tym, że dane, które są w nich przechowywane umieszczone są na samym dole drzew, w pojedynczych liściach. W implementacji tej niewielkie informacje, czyli katalogi, nazwy plików, pliki o małych rozmiarach oraz ogony większych plików są przechowywane bezpośrednio w liściach, natomiast pliki większe przechowywane są w gałęziach, znajdujących się pod liśćmi.

Do słabych stron pakowania plików do bloku należą:

 • W wypadku, gdy ogon pliku urośnie na tyle, aby zająć cały węzeł, zostanie on usunięty z węzła sformatowanego, a następnie przeniesiony do węzła niesformatowanego. Należy zaznaczyć, że plik mniejszy od 4 KB sam w sobie stanowi ogon.
 • Jeżeli ogon będzie mniejszy od całego węzła, to może on zostać podzielony pomiędzy dwa węzły, co implikuje konieczność przeprowadzenia dwóch operacji dyskowych.
 • Na skutek separacji ogona od reszty pliku zmniejszeniu może ulec efektywność czytania danego pliku.
 • Na skutek dodania pojedynczego bajtu do ogona lub pliku, który nie znajduje się na końcu węzła możliwe staje się przeniesienie w pamięci połowy wielkości węzła. Sytuacja tego typu może się zdarzyć w momencie niebuforowanego i niestandardowego zapisu do pliku. Standardowe biblioteczne funkcje I-O zapewniają dostęp buforowany do danych.

Zalety upakowania większej ilości plików w jednym bloku:

 • Brak jest znaczących różnic w szybkości działania dla bloków różnych rozmiarów.
 • Operacje wejścia / wyjścia są wykorzystywane z większą efektywnością.

Drzewa zapisane są w blokach, na które podzielony jest dysk. Każdy z bloków należących do określonego drzewa zaczyna się od pola Block_head. Struktura drzewa zrównoważonego systemu ReiserFS składa się dokładnie trzech rodzajów węzłów. Są to: formatted nodes – liście, internal nodes – węzły wewnętrzne oraz unformatted nodes, czyli podliście – węzły występująca bezpośrednio pod liśćmi. Internal nodes spełniają funkcję wewnętrznych węzłów B-drzewa. Formatted nodes to liście B-drzewa. Składają się one z items. Wszystkie items zawierają dodatkowe klucze przydatne do wyszukiwań i które mogą stanowić jeden z rodzajów opisanych poniżej:

 • stat data – item zawierający dodatkowe dane dla katalogu lub pliku, które znajdują się zawsze na ich początku,
 • direktory item – zawiera on klucz pierwszego directory entry oraz liczbę directory entries,
 • direct item – zawarte w nim są ogony plików,
 • indirect item – zawarte w nim są wskaźniki na unformatted nodes, które zawierają dane pliku, lecz poza jego ogonem.

Aby wstawić nowy węzeł do drzewa należy znaleźć wśród wolnych bloków odpowiednią bitmapę, począwszy od lewego sąsiada węzła ostatnio używanego, poruszając się w tym kierunku, co ostatnio. Metoda ta jest o 10% szybsza od metody polegającej na zaczynaniu od aktualnego węzła, nawet biorąc pod uwagę fakt, że zachodzi ryzyko sięgnięcia po ojca, jeśli okaże się, że nie znaleziono lewego sąsiada. Testy pokazały, że opisywana metoda jest znacznie lepsza od poniższych alternatyw:

 • Wyszukania w bitmapie pierwszego wolnego bloku.
 • Wzięcia pierwszego węzła znajdującego się za ostatnio przydzielonym oraz poruszanie się w kierunku tym samym, co ostatnio. Działanie takie daje 3% zysku w przypadku zapisu, lecz 10 – 20% wolniejszy odczyt.
 • Rozpoczynania od lewego sąsiada oraz poruszania się w kierunku wziętym od prawego sąsiada.

Porządek, który użyty jest w drzewie ma niezwykle duże znaczenie na wydajność naszego systemu. Wpływa on w dużym stopniu na lokalność czytania danych oraz na efektywność w upakowaniu ogonów. Struktura każdego klucza składa się z następujących pól: offset, uniqueness, locality_id oraz object_id. Pole locality_id wskazuje standardowo na object_id nadrzędnego katalogu, zapewniając przy tym lokalność. Każdy z katalogów i plików posiada unikatowy object_id.
Priorytety w optymalizacji zbalansowania drzewa:

 • minimalizacja liczby węzłów, które poddają się operacji zbalansowania,
 • minimalizacja liczby użytych węzłów,
 • jeżeli niezbędne jest przeniesienie do innego formatted node, to priorytetem staje się optymalizacja danych przenoszonych, ponieważ istnieje dużą szansa na to, że następne operacje dyskowe będą miały miejsce w tym samym rejonie, robione jest więc miejsce na operacje dyskowe,
 • minimalizacja liczby węzłów uncached, które poddają się operacji balansowania.

Reiser 4

Nowa wersja systemu, która jest w jeszcze w fazie projektowania będzie zawierać dużą ilość udoskonaleń, takich jak:

 • większe bezpieczeństwo,
 • lepsza wydajność,
 • system transakcji rozszerzający jeszcze bardziej pojęcie journalingu,
 • zmiana architektury systemu w kierunku większej obiektowości,
 • możliwość dołączenia własnych plug – inów, dzięki którym każdy użytkownik będzie w stanie stworzyć, na przykład abstrakcję katalogu,
 • wprowadzenie struktury drzew tańczących, która polega na tym, że w trakcie działania systemu dana struktura drzewa jest zmieniana dopiero przy operacjach commit lub flush, natomiast nie dla każdej dyskowej operacji,
 • użycie repackera, czyli specjalnego programu pakującego ogony, dzięki czemu można zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.

FAT

Skrót FAT pochodzi od File Allocation Table. System plików FAT jest oparty na tablicy, która opisuje, w którym klastru dysku twardego lub magnetycznej dyskietki system operacyjny powinien szukać zapisanego na nim pliku. Tablica ta tworzona jest w czasie formatowania danego nośnika danych. Pierwsze z dwóch rekordów tej tablicy to dane opisujące FAT oraz jego kopię. Kolejne rekordy odpowiadają za sprecyzowanie położenia danych plików. Każdy z rekordów struktury odpowiada za prawidłowe opisanie pojedynczego klastra z danymi. W przypadku, gdy dany plik przekracza rozmiar pojedynczej jednostki alokacji, w polu FAT znajdzie się adres kolejnego zajętego klastra. Dane, które dotyczą zbiorów umieszczonych w poszczególnych katalogach są przechowywane w katalogu głównym. Każde pole, które opisuje plik, posiada rozmiar 32 bajtów i możliwe jest umieszczenie w nim takich informacji jak nazwa pliku, jego atrybuty, rozmiar, data ostatniej modyfikacji oraz pierwszy klaster. W miarę postępu technologicznego FAT wielokrotnie unowocześniano, aby osiągnąć możliwie najbardziej efektywną pracę z dyskami o dużych pojemnościach oraz z bardzo szybkimi komputerami osobistymi.

FAT32

FAT32 jest odmianą systemu plików FAT, z którego korzystają systemy operacyjne takie jak: Windows 95, Windows 98, a nawet nowsze systemy jak Windows XP. FAT32 umożliwia prawidłowe rozpoznanie 2 do potęgi 32, czyli 4 294 967 296 adresów jednostek alokacji, co umożliwia obsługę dysków twardych o pojemności nawet 2 terabajtów. Podczas zapisu plików na dysk często mamy do czynienia ze stratami pojemności. Dzieje się tak w przypadku zapisu pliku o pojemności 6kB na dysku o klastrze 32kB, jak w systemie FAT. Strata miejsca wynosi więc aż 26kB. Na pojedynczy klaster w systemie FAT32 przypada dokładnie 8 sektorów, których łączna pojemność wynosi 4kB, dla dysków 8GB. Dzięki takiemu rozwiązaniu straty pojemności nie są duże, przy zapisie pliku 6kB strata pojemności wynosi zaledwie 2kB. Stosując system FAT32 w przypadku dysków o większych pojemnościach nie zachodzi konieczność dzielenia dysku na mniejsze partycje, jak miało to miejsce w przypadku systemu FAT. Poniższa tabelka przedstawia zależność wielkości klastra od pojemności dysku używającego systemu plików FAT32.

HPFS

Skrót HPFS oznacza High Performance File System i jest systemem plików systemu operacyjnego OS/2. HPFS zaprojektowały pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez firmy Microsoft oraz IBM, na potrzeby powstającego w ówczesnych czasach nowoczesnego systemu operacyjnego. System OS/2 początkowo był tworzony przez obie firmy, na początku lat dziewięćdziesiątych firma Microsoft zdecydowała się porzucić prace nad tym projektem i od tej pory rozwijaniem systemu zajmuje się IBM. W przeciwieństwie do systemu plików FAT, który w roku 1977 wymyślono do obsługi dyskietek, system plików HPFS od samego początku był tworzony z myślą o efektywnej obsłudze dużych dysków twardych. Teoretyczna graniczna pojemność woluminu obsługiwana przez ten system wynosiła na początku 2199 GB, podzielonych na 2^32 sektorów 512 bajtowych. Graniczną pojemność w nowszych wersjach tego systemu jeszcze zwiększono. System ten dzieli przestrzeń dysku twardego na pasma zajmujące po 8 MB, co odpowiada 16384 sektorom 512 bajtowym. Pasma te zawierają bitową mapę zajętości poszczególnych sektorów w paśmie – 32 sektory. Za sprawą naprzemiennego ułożenia map w kolejnych pasmach są tworzone odcinki o rozmiarach 16 MB, które rozdziela się mapami dwóch kolejnych pasm. Jedno z pasm, które położone jest najbliżej geometrycznego środka dysku jest zarezerwowane na przechowywanie informacji o katalogach, w tym także o katalogu głównym. Jeżeli pasmo to ulegnie wypełnieniu, nowe katalogi mogą być zakładane w innych miejscach dysku twardego. Kluczowa dla systemu HPFS struktura danych to Fnode, czyli rekord położony możliwie jak najbliżej samego pliku, który opisuje jego położenie oraz parametry. Jeżeli nie wystarcza on do pełnego opisu położenia lub atrybutów rozszerzonych, na dysku są tworzone dodatkowe pomocnicze struktury. Zawartość poszczególnych katalogów jest odpowiednio posortowana oraz zapisana w blokach o wielkości 2kB każdy. Tworzą one strukturę sterty, czyli odpowiednio posortowanego, zrównoważonego drzewa binarnego. Zapewnia to znaczne przyspieszenie wyszukiwania oraz dostępu do pliku, natomiast spowalnia kasowanie, tworzenie oraz zmianę nazwy poszczególnych plików, ponieważ wymuszają one niekiedy reorganizację całej struktury danego katalogu. HPFS pozwala na operowanie długimi nazwami plików, sięgających nawet 256 znaków. Mamy również informację o datach utworzenia danego pliku, ostatniej jego modyfikacji oraz o ostatnim dostępie do niego. Posiadamy wgląd w prawa dostępu oraz atrybuty rozszerzone, które umożliwiają przechowanie dowolnej wykorzystywanej przez system plików informacji, czy też aplikacji. Przykładem takich atrybutów rozszerzonych jest ikona oraz położenie danego okna na pulpicie. Gromadzone są również informacje statystyczne, które pozwalają na optymalizację pracy pamięci podręcznej dysku twardego. Przeciwnie do FAT, system plików HPFS definiuje nie tylko położenie danych na dysku twardym, ale również sposób korzystania z niego. Zawiera w sobie optymalizację wykorzystania pamięci podręcznej, mechanizmów minimalizacji fragmentacji plików i tym podobne. Zdefiniowano również liczne mechanizmy, które chronią przed uszkodzeniami, takie jak: wbudowany CHKDSK, weryfikacja zapisu, automatyczna kontrola struktury plików na dysku w wypadku wykrycia błędnego zakończenia ostatniej sesji pracy systemu operacyjnego oraz hotfix, czyli przeniesienie w czasie pracy systemu zawartości sektorów uszkodzonych do obszaru rezerwowego. Dzięki specjalnym identyfikatorom kluczowych struktur wewnętrznych danych oraz dzięki dublowaniu wybranych informacji w różnych katalogach, takich jak początkowe fragmenty nazw plików umieszczonych w katalogu oraz Fnode, możemy automatycznie odtworzyć strukturę dysku nawet w wypadku ciężkich awarii.