Wybrane podstawowe parametry konfiguracyjne serwera Apache

Wybrane podstawowe parametry konfiguracyjne serwera Apache

4 października 2018 0 By Paweł

Wybrane podstawowe parametry konfiguracyjne serwera Apache. Ich
znaczenie jest następujące:
ServerRoot – to nazwa katalogu domowego serwera Apache; może być stosowany jako ścieżka odniesienia dla innych parametrów określających lokalizację plików,
PidFile – to lokalizacja pliku, w którym nadrzędny proces serwera zapisuje swój własny identyfikator procesu w systemie operacyjnym aby umożliwić procesom potomnym odnalezienie procesu nadrzędnego,
DocumentRoot – to nazwa katalogu, w którym znajdują się dokumenty HTML udostępniane przez serwer klientom HTTP,
ErrorLog – to lokalizacja pliku, w którym zapisywane są komunikaty o błędach obsługi żądań i błędach wewnętrznych serwera Apache,
StartServers – liczba procesów potomnych serwera, automatycznie uruchamianych podczas jego startu,
MaxClients – to maksymalna liczba żądań, jakie mogą być obsługiwane współbieżnie – jest to więc maksymalna liczba procesów potomnych, jakie mogą pracować równocześnie,
• MaxSpareServers – to maksymalna liczba potomnych procesów serwera, jakie mogą pozostawać bezczynne; po przekroczeniu tej liczby nadmiarowe procesy potomne są zatrzymywane,
MinSpareServers – to minimalna liczba potomnych procesów serwera, jakie muszą pozostawać bezczynne w ramach gotowości do przyjmowania nowych żądań.
KeepAlive – uaktywnia obsługę mechanizmu Persistent Connections protokołu HTTP 1.1,
• KeepAliveTimeout – określa maksymalny czas oczekiwania procesu potomnego serwera podtrzymującego połączenie HTTP 1.1 Persistent Connection, po upływie którego następuje zamknięcie połączenia HTTP; jest to mechanizm ochrony przed atakami typu Denial of Service (DoS),
• MaxKeepAliveRequests – określa maksymalną liczbę żądań, jakie mogą zostać obsłużone w ramach jednego połączenia HTTP 1.1 Persistent Connection; to również jest mechanizm ochrony przed atakami typu Denial of Service (DoS),
• Port – to numer głównego portu TCP, na którym serwer nasłuchuje połączeń HTTP; domyślnie jest to port 80,
• Listen – to alternatywne adresy IP i numery portów, na których serwer Apache nasłuchuje żądań HTTP,
• CustomLog – to lokalizacja pliku dziennika, w którym rejestrowane są wszystkie żądania HTTP otrzymane przez serwer Apache,
• LogFormat – określa format rekordów zapisywanych do pliku dziennika serwera Apache,
• DirectoryIndex – to nazwa pliku, który zostanie przesłany w odpowiedzi na żądanie HTTP zawierające niepełny adres URL, np. http://www.poznan.com/dir/ (brak nazwy pliku).
• LokcFile – skrypt nadzorujący działanie serwera. Używa pliku określonego przez zmienną
LockFile w celu koordynacji procesu uruchamiania oraz zatrzymywania serwera,
• ScoreBoardFile – dyrektywa ta określa ścieżkę, w którym Apache przechowuje informacje o procesie,
• ServerName – dyrektywa ta standardowo jest oznaczona komentarzem #ServerName. W takim przypadku serwer pobiera wynik polecenia hostname, w przeciwnym wypadku ustawiamy: ServerName naszadomena.pl,
ServerAdmin – określa adres e-mail administratora serwera,

• AllowFrom – Jeśli użyjemy zmiennej all, umożliwia on dostęp do katalogu określonego w Directory z dowolnego miejsca. Możemy również umożliwić dostęp z określonych adresów IP na przykład Allow from 192.168.1.2,
• DenyFrom – ma odwrotne działanie jak allow from, czyli zabrania dostępu do określonego katalogu,
• Timeout – określa czas, jaki musi upłynąć zanim połączenie zostanie zamknięte,
• LoadModule – Apache obsługuje szeroki zakres modułów. Parametr ten określa, który moduł ma zostać wykorzystany. Może to być na przykład moduł obsługi skryptów cgi LoadModule cgi_module /usr/lib/module/mod_cgi.so,
• DirectoryIndex – określa kolejność przeszukiwania plików w katalogu głównym. Dyrektywa ta może wyglądać następująco: DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml,
• CustomLog – określa gdzie mają być przechowywane własne pliki dziennika naszego serwera,
• AllowOverride – umożliwia stosowanie plików redefiniujących dyrektywy umieszczone w bloku ,
• ErrorLog – dyrektywa ta określa nazwę pliku z komunikatami o błędach oraz jego położenie,
• UserDir – dyrektywa ta określa miejsce przechowywania stron naszych użytkowników. Standardowo jest to katalog public_html w katalogu domowym danego użytkownika.